zondag 29 januari 2012

Fairy Flower Garden Mandala

Ze was al een tijdje aan het lonken,
ze wilde wel weer eens een stukje groeien. Ze gooide al haar charmes in de strijd: de heerlijk zachte zijden garens, de prachtige kralen en kristallen en uiteraard al die bijzondere steekjes. Dus na alle verbouwingen en verhuizingen van de afgelopen twee jaar, heb ik eindelijk mijn Fairy Flower Garden Mandala weer eens uit de kast gehaald.

En ze stelde me niet teleur, ik heb de afgelopen week regelmatig moeite gehad met tijd vrijmaken voor onbelangrijke zaken als eten en slapen. Ik ben dus ook lekker opgeschoten. De onderste drie libelles zijn helemaal af, met de bijbehorende kantachtige achtergrond. En ik ben zelfs al weer een klein stukje met de vleugels van m’n eerste fairy bezig. Maar helaas, nu ga ik me eerst weer op mijn huiswerk storten.
Fairy Flower Garden Mandala
She had been tempting me for a while now, she wanted to grow a little. She pulled out all of her charms: the lovely silk threads, the beautiful beads and crystals, and of course the speciality stitches. So after all of the moving house and redecorating of the past two years, I finally pulled my Fairy Flower Garden Mandala out of the closes.

And she didn’t disappoint me, last week I regularly had some difficulty making time available for unimportant things like eating and sleeping. So I got a lot done. The bottom three dragonflies are completely done, including the doily background. And I even started a little bit on the wings for my first fairy. But alas, now I have to concentrate on my homework again.

donderdag 26 januari 2012

Snuffelcursus deel 4

Twee weken geleden hadden we al weer de vierde les. Iedereen is nog steeds vreselijk enthousiast bezig met het zoeken naar leuke patroontjes voor op hun lap. De lappen beginnen al aardig vol te raken, zelfs die van Klaartje, die nu voor de tweede keer gastvrouw van deze cursus is en het borduren er voor de gezelligheid bij doet.

Trouwens, de lappen die Tineke (Tinbergen, onze docent) iedere keer mee brengt zijn echt schitterend om te zien. Voor elke techniek heeft ze minstens 1 lap met allemaal voorbeeld borduurtjes. Hoe ze die lappen mooi houdt, Joost mag het weten. Iedereen zit eraan te voelen en te friemelen (borduursters mogen dit graag doen als ze de kans krijgen), want de achterkant willen we uiteraard ook zien. Uit die lappen blijkt ook heel goed dat ze de verschillende technieken echt bestudeerd heeft. Dat merk je ook iedere keer weer als ze een nieuwe techniek uitlegt. Zo wist ze te vertellen dat Holbein borduurwerk zo heet, omdat de schilder Holbein dit zo mooi op zijn schilderijen had vastgelegd.

Maar goed, deze les ging over stoppen/mazen en Assisi borduren. Thuisgekomen ben ik meteen begonnen met mijn stop vakje. De “gewone” stop patroontjes gaan me goed af. Maar ik wilde dus ook een “echte” stop maken, met horizontale en verticale draden, en dat wil nog niet echt lukken. Zodra ik over moet stappen op het weven, ga ik de mist in, en ik heb geen idee wat ik fout doe. Dus vraag ik de volgende les wel hoe het nou moet. Voorlopig laat ik het stoppen hier even bij, en dan ga ik straks mijn assisi huiswerk maken.

Snuffelcursus part 4
Two weeks ago we had our 4th lesson. Everyone is still enthusiastically searching for fun patterns to put on their embroidery. The fabrics are gradually filling up, even the one from Klaartje, who is now hostess to this course for the second time, and she participates just for fun whenever she can.

By the way, the samplers Tineke (Tinbergen, our teacher) brings each time are absolutely stunning. For each technique she has at least 1 sampler with all sorts of example stitches. Heaven only knows how she keeps those samplers looking so nice. Everyone is constantly touching and fumbling them (embroiderers are known to do that whenever they have a chance), because naturally we also want to see the back. From those samplers it’s plain to see how well she knows the various techniques. That’s also plain when she explains each new technique.

Anyway, this lesson was on darning and Assisi embroidery. At home I immediately started on the darning square. The “ordinary” darning patterns weren’t that hard to do. But I also wanted to make a “proper” darn, with horizontal and vertical threads, and so far I haven’t succeeded yet. As soon as I have to switch from stitching to weaving, the pattern goes astray, and I haven’t got a clue what I’m doing wrong. So I will ask at our next meeting. I’ll leave it for now, and start my Assisi homework.

zondag 22 januari 2012

Snuffelcursus deel 3

De derde les was het weekend voor kerstmis. Door mijn enthousiasme had ik me in de tijd vergist, en was ik ruim een half uur te vroeg, maar toch werd ik heel hartelijk ontvangen. Klaartje had het ook nog eens extra gezellig gemaakt met kerstschaaltjes waarbij de koekjes bij de koffie waren vervangen door kerstkransjes, en bij de thee kregen we chocolade Kerstmannetjes.

Nadat iedereen binnen was, en we weer uitgebreid alle lappen hebben kunnen bewonderen, gingen we aan de slag. We begonnen met Holbein borduren. Dit is een vorm van zwartwerk, waarbij de voor en achterkant exact gelijk zijn. Dit word gedaan met de holbein- of dubbele rijgsteek gedaan. Holbein borduren kan alleen als alle steken met het begin- of eindpunt verbonden is met de rest van het werk. Je moet er wel bij nadenken, zo moet je bij het aan- en afhechten goed opletten, niet alleen dat je ook aan de achterkant goed het patroon volgt, maar ook dat er geen gaatje in de lijn komt.

Bij ons huiswerk moesten we 1 vak vullen met Holbein patroontjes. Op internet zijn verschillende sites te vinden met patroontjes, zo komt mijn druif met blad bijvoorbeeld hier () vandaan. Vaak zijn “gewone” zwartwerk patroontjes met een enkele kleine wijziging ook om te zetten naar Holbein borduurpatronen. Ik vond dit vak erg leuk om te doen, en ik doe het niet gauw, maar deze keer laat ik zelfs mijn achterkant zien!

’S Middags na de soep hebben we ook gekeken naar het maken van hoekjes met behulp van een spiegeltje. Ook dit vond ik heel leuk om te doen. Ik heb een paar randjes van mijn Jan Houtman patronen genomen. Jan Houtman deed een hele hoop met randjes, maar ging zelden of nooit een hoekje om. Ik heb 1 symmetrisch patroontje genomen, en op twee verschillende plaatsen een hoek gemaakt (rechts boven en links onder). Daarna heb ik een bloemenrandje gekozen, en die eerst met de bloemen aan de buitenkant de hoek om gevouwen, en daarna met de bloemen naar de binnenkant. Tenslotte heb ik ook nog 1 simpel patroontje genomen, en die vier keer de hoek om laten gaan om een kader te maken. Omdat ik me door de ruimte liet dicteren waar de hoek moest komen, en niet door het patroon, kwam de hoek iedere keer iets anders uit, en de laatste hoek is dus ook niet netjes gespiegeld.

Snuffelcursus part 3.
The third lesson was the weekend before Christmas. Due to my excitement I had assumed the wrong start time, so I was more than half an hour early. Even so, I received a warm welcome. Klaartje had also made an extra effort to decorate with a hint of Christmas by using xmas dishes with xmas biscuits to go with the coffee, and chocolate santa’s with the tea.

Once everyone had arrived and we had had a chance to admire everyones work, we got back to business. This time we started with Holbein embroidery, also called double-runningstitch embroidery. This is a form of blackwork, where the front and back are the same. This is done with a double-runningstitch. This type of embroidery can only be done if all stitches are connected with either the start or finish to the rest of the work. It does require some concentration, for example you have to pay extra attention when starting or finishing a new thread, not only that you also adhere to the pattern on the back of your work, but also that you don’t get small holes in your line.

As part of our homework we had to fill one square with Holbein patterns. You can find various sites with Holbein patterns, my grape with leaf for instance can from here. “Normal” blackwork patterns can often be adapted with just one or two stitches to turn it into a Holbein pattern. This was a fun square to do, and I don’t often do this, but this time I am going to show you both front AND back!

After the soup, we also looked at how to turn corners using a mirror. This was fun as well. I picked a few edges from my Jan Houtman patterns. Jan Houtman used a lot of edges, but he hardly ever turned a corner. I took one symmetrical pattern, and made a corner in two different places (upper right and lower left). After that I choose a flower edge and first turned it with the flowers on the outside, and then I wanted to see what would happen if I put the flowers on the inside of the corner. Last, but not least, I took one simple pattern, and forced it four times around the corner, to make a frame. Because I let me be dictated by the space where the corner had to come, in stead of by the pattern, the corner turned out different each time, and the last is definitely not a mirror corner.

dinsdag 17 januari 2012

Even wat anders

Ik ga morgen wel weer verder met mijn verslag van de snuffelcursus, maar nu wil ik toch echt even wat anders laten zien. Ik heb al wel eens verteld dat ik lid ben van verschillende Yahoo groepen. Een van de redenen hiervoor is om ideeen op te doen, en om met anderen te leren en/of te praten over wat me bezig houd. Dus met het verschuiven van mijn interesses van puur kruissteek naar ander aftelbaar werk, werd het tijd dat ik ook eens bij andere groepen ging kijken.

En dat bleek nog best moeilijk. De meeste groepen zijn of alleen kruissteek, of alleen vrij borduren zoals crewel en aanverwante technieken, of machine borduren. Machine viel meteen af, ik ben niet van plan ooit zo’n ding te kopen, en vrij borduren vind ik toch nog wel een brug te ver voor mij. Maar groepen waarbij het draait om aftelbaar borduurwerk anders dan kruissteekjes, daar zijn er niet zo veel van.

Maar ik heb er 1 gevonden: TheStitchSpecialists. Het praatje op de home-pagina stond me wel aan, de oprichters hadden hetzelfde probleem ondervonden als ik, en zijn toen zelf maar een groep begonnen. En het borduurtje (The Great Escape) erbij was precies wat ik hoopte te vinden. Dus ik heb me ingeschreven, en wat bleek, het borduurtje was een ontwerp van Aby Gurden, de oprichter van de groep, en werd op dit moment aangeboden als een SAL op de groep. Ik kon nog meedoen met de SAL, dus heb ik me gauw ingeschreven, een lapje en wat garens bij elkaar gezocht en ben ik begonnen.

Op dit moment is het wachten op deel 9 (van de 18), maar ik vind het toch zo’n leuk borduurtje! Van alle steekjes die er nu in verwerkt zitten, kende ik er nog maar 4. En van elk steekje krijg je net genoeg oefening in dit werkje om de steek door te krijgen. De vorige SAL van deze groep, Tree of Stitches ook van Aby Gurden, was ook al zo’n mooi werkje met allemaal verschillende steekjes. Het is helaas niet meer op de groep te krijgen en helaas zit ik op dit moment wat krap bij kas, maar anders had ik gevraagd of ik dat patroon kon kopen.


Something different for now.
I’ll continue my report on the snuffelcursus tomorrow, but now I wanted to show something different. I’ve already said that I’m a member of a few Yahoo groups. One of the reasons for this is to get ideas from other stitchers, and to learn from and talk with others about my passion. So with my interests shifting from purely cross stitch to other countable projects, it was high time for me to start looking at other groups.

And that turned out to be quite tricky. Most groups concentrate either on just cross stitch, or just free stitching like crewel and such, or machine embroidery. Machine embroidery was not interesting for me, I’m not planning on buying such a machine, and free stitching is for now still too free for me. But there aren’t that many groups that concentrate on countable stitches other than cross stitch.

But I found 1: TheStitchSpecialists. I liked the welcome on the home page, the founders had encountered the same problem as I, and therefore had started their own group. And the embroidery picture (The Great Escape) on the home page was exactly what I’d hoped to find. So I joint, and then it turned out that the embroidery was a design by Aby Gurden, the founder of the group, and at the moment it is offered as a SAL to group members. I could still participate, so I quickly registered, grabbed a bit of fabric and some threads and off I went.

Right now I have to wait for part 9 (of 18), but I just love this piece. Of all the stitches incorporated into this so far, I’d only done 4 previously. And there’s just enough practice of each stitch in this little owl to get the hang of the stitch. The previous SAL of this group, Tree of Stitches, also design from Aby Gurden, was also a gorgeous piece with all sorts of stitches. Regrettably, that’s no longer available on the group, but Aby might be willing to sell the pattern. As soon as my bank account allows it, I’ll ask her.

maandag 16 januari 2012

Snuffelcursus deel 2

En toen was het de tweede zaterdag, en toen werd het echt heel leuk. Je kon iedereen al een beetje, dus niet meer zo onwennig, en iedereen had zijn best gedaan op het huiswerk. Dus nog voordat Klaartje (onze super gezellige gastvrouw) iedereen van koffie had kunnen voorzien, lagen alle lappen al op de middentafel en stond iedereen er omheen te Oe-en en Ah-en. Het eerste uur werd daarom ook besteed aan het bewonderen en het aanhoren van de verhalen achter elke lap. De rest van de morgen hebben we besteed aan het leren en oefenen van verschillende aftelbare steekjes. Dit bleek een heel goede manier om weer een beetje tot rust te komen, zodat we na de soep ons konden concentreren op zwartwerk.

Ons huiswerk bestond deze keer uit het afmaken/aanvullen van het vakje met onze steken-oefeningen, het zoeken en het meerdere keren borduren van een klein patroontje (elke versie met een andere steek), en een oefening in zwartwerk. Helaas zat ik wat krap in de tijd, dus het kleine patroontje is er voorlopig nog bij ingeschoten (hoop ik deze maand nog te doen), de steken-oefening heb ik voor het grootste deel af, maar m’n zwartwerk vakje heb ik wel af, en ik ben er best trots op.

Het zwartwerk vakje kon gevuld worden met verschillende vakjes, elk met een andere vulling, of je kon er zoals ik een werkje van maken. De vlinder was oorspronkelijk een bandjeskant patroon, waarvan ik de lijnen van het band als vak-scheiding overgenomen heb. En die vakjes heb ik opgevuld met verschillende vlakvullingen, waarvan twee verlopend. De tulp heb ik overgenomen van een Mary Hickmott patroon, gepubliceerd in een tijdschrift genaamd New Stitches.

Snuffelcursus part 2
And then it was day 2, and then the real fun began. You already knew everyone a little, so less awkward, and everyone had worked really hard on their homework. So even before Klaartje (our wonderful hostess) had supplied everyone with coffee, all the fabrics were displayed on the centre table with everyone oo-ing and ah-ing around it. Naturally, the first hour was spend on admiring of and listening to the stories behind each embroidery. The rest of the morning was passed away while practicing a few different countable stitches. This turned out to be a good way for everyone to calm down, so we could concentrate on Blackwork after having eaten our soup.

This time our homework consisted of finishing/adding stitches to our square of stitch practice; finding and stitching a small pattern a few times, each time with a different stitch; and a (practice) square with Blackwork. Unfortunately, my time was rather in short supply, so I didn’t do the small pattern square. I did work on the stitch-practice, and I finished my blackwork square, and I’m rather proud of it as well!

The blackwork square could be filled with several little squares, each with a different filling, or you could turn it into a real pattern, like I did. The butterfly was originally a tapelace pattern. I used the lines for the tape as division between the parts of the wings. And those parts I filled with different fillings, two of which have a form of shading. The Tulip I adapted from a Mary Hickmott pattern, published in a magazine called New Stitches.

zondag 15 januari 2012

Snuffelcursus deel 1

Ik heb al in het voorbijgaan gemeld dat ik op het moment de Snuffelcursus van Needles4All volg. Gisteren habben we al weer les 4, en aangezien er maar 5 zijn, wordt het hoog tijd om er eens over te vertellen. Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met verschillende aftelbare borduurtechnieken en wordt gegeven door Tineke Tinbergen. En aangezien ik me wil verdiepen in andere technieken naast kruissteekjes, leek me deze cursus me op het lijf geschreven.

Les 1 ging na de eerste kennismaking voornamelijk over kruissteekjes en traditionele merklap motieven en hun betekenis. Tijdens de les zelf zijn we voornamelijk bezig geweest met het indelen van de lap in vierkantjes, met in het midden twee van die vierkantjes samengevoegd. Dit middenvak werd tevens ons huiswerk. Hierin moesten we een mini merklap maken met hoe wij ons leven zien. Voor mij stond direct vast dat er een schip in moest: mijn vader was scheepsbouwer, we hebben jarenlang een boot gehad, ik ben met de boot naar Engeland vertrokken en weer teruggekeerd, en soms kabbelt mijn leven rustig voort maar op andere momenten kan het behoorlijk stormen. De zwaan die de boot loodst is in de hoop op een behouden vaart. De kapitein ben ik (uiteraard!), en de twee vogels staan voor mijn twee kinderen.

Ook hun initialen heb ik er op geborduurd, elk met een kroon, en voor elk een vlinder omdat die staan voor geluk, en ik wens mijn jongens een gelukkig leven. Het vergeetmenietje heb ik geborduurd, omdat ik hoop dat mijn borduurtjes door mijn nageslacht bewaard blijft als herinnering aan mij.

En het rechterhoek motief is een knottedoek motief. Dit werd vroeger op een doek gezet, waar een man dan geld in stopte en heel losjes dicht knoopte. Dit gaf hij vervolgens aan het meisje van zijn keuze, en als ze de knoop aantrok, dan wilde ze met hem trouwen. Ik vind de motieven erg mooi, maar omdat ik waarschijnlijk nooit zal trouwen, is dit de enige manier voor mij om zo’n motief te borduren.

Het vak is nog niet helemaal af, maar ik weet nog niet precies wat ik er nog meer in wil.“Snuffelcursus” part 1.
I’ve already mentioned in passing that I’m currently doing the course Snuffelcursus from Needles4All. This Saturday we already had day 4, and since we only have 5 days, it’s high time I tell you something about it. This course is meant for anyone who wants to get acquainted with various countable embroidery techniques, and it’s being given by Tineke Tinbergen. And seeing that I want to spend more time doing other techniques beside cross stitch this course is perfect for me.

Day 1 was for getting to know each other and after that we concentrated on cross stitch and traditional sampler motifs and their meaning. During the lesson we mainly divided the fabric into square blocks, with the middle two blocks joint into 1. This middle block was our homework. This had to be filled with a mini sampler with how we see our lives. I immediately knew it had to have a boat: my Dad built boats, we owned a boat for years, I took the boat when I moved to England, and when I moved back, and sometimes my life is smooth sailing, and sometimes it’s rather stormy. The swan leading the boat is for hoping for a save arrival. The captain is of course me, and the two birds represent my two kids.

I’ve also stitched their initials, each with a crown, and for each a butterfly because it stands for happiness, and I wish for my boys a happy life. The forgetmenot I stitched because I hope that my stitches will be kept for posterity as a momento to me.

And the right hand corner is a “knottedoek” motif. In olden days this was stitched on a cloth into which a man lightly tied a knot. He would then give it to the lady of his choice, and if she pulled the knot tight, se wanted to marry him. I think the motives are really beautifull, but since I probably never will get married, this is the only way for me to stitch such a motif.

The square isn’t quite finished yet, but I’m not sure what else I want to stitch.

woensdag 11 januari 2012

Na twee maanden...

heeft mijn aquarium eindelijk bewoners!
De oorspronkelijke planning van twee weken was wel heel erg strak, en was achteraf ook niet haalbaar. En natuurlijk zat alles, maar dan ook alles tegen. De klap op de vuurpijl was wel dat toen we de bak nadat hij in elkaar gelijmd was, buiten uitprobeerden, de voorruit eruit kwam, en 620 liter water in 10 minuten tijd mijn tuin instroomde. Helaas voor jullie was ik zo van slag, dat ik vergeten ben om foto’s van het waterballet te maken. Maar goed, vermoedelijk hadden we de ruit niet goed ontvet, dus nog maar een keer opnieuw ontvet en gelijmd en weer (buiten !) uitgeprobeerd. Gelukkig was hij na drie dagen buiten staan nog volledig vol.

En nu staat hij binnen vol te wezen! De deurtjes van de onderkast moeten er nog ingehangen worden, en de CO2 installatie moet nog aangesloten worden, maar hij staat op zijn plaats en kan gebruikt worden. Dus dit weekend hebben de vissen hun intrek genomen. En sinds ze erin rondzwemmen, heb ik al zeker 5 uur verspilt met naar de vissen te kijken. Het heeft heel wat langer geduurd dan verwacht, maar het was het wachten absoluut waard. Mijn Pa, die hem gemaakt heeft, heeft een geweldig aquarium afgeleverd!


After two months…
My aquarium finally has some inhabitants. The original planning of two weeks was extremely tight, and with hindsight not realistic. And of course everything, yes, really everything went wrong. The cherry on the cake was when we tested the tank after it was glued together, and the front came loose and 620 litres ended up flooding my garden. Unfortunately for you I was so upset that I forgot to take pictures of the mess. Anyway, we think we had not cleaned the glass properly before glueing it in, so we tried it again and filled it up again (outside!). Thankfully it was still full after three days.

And now it’s full indoors.

The doors of the cupboard underneath and the CO2 installation still need to be installed, but it is in it’s proper place and can be used. So this weekend the fish moved in. And since they are in, I’ve waisted at least 5 hours just by watching the fish swim passed. It took a lot longer than expected, but it definitely was worth the wait. My Dad, who made it, has created a gorgeous aquarium!